Algemene voorwaarden

Hieronder volgt een overzicht van de wettelijke kaders waarbinnen de therapie plaatsvindt en de rechten en plichten die de therapeut en de cliënt overeenkomen aangaande de behandeling. 

Wettelijke regelingen

De therapeut is gehouden aan wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).  

Informatieverstrekking

De therapeut verplicht zich de cliënt te informeren over de therapie. De cliënt verplicht zich, o.a. middels het intakegesprek, relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Cliëntdossier en privacy

Op grond van de WGBO is de therapeut verplicht een cliëntdossier bij te houden. Dit is ook van belang voor een goed verloop van de therapie. Het dossier bevat persoonsgegevens van de cliënt en aantekeningen over de diagnose en het verloop van de therapie. De wet vereist een bewaartermijn van 20 jaar.

De therapeut gaat zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntendossiers. Alleen met expliciete toestemming van de cliënt verstrekt de therapeut gegevens uit het dossier aan anderen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij verwijzing naar een andere behandelaar. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De therapeut kan informatie uit uw dossier gebruiken tijdens intervisie en intercollegiale toetsing. Deze informatie wordt altijd geanonimiseerd, dus zonder gebruik van de naam of andere, naar de cliënt te herleiden gegevens.

Een klein deel van de persoonsgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of administrateur een factuur kan opstellen en verwerken voor de belastingdienst. Daarbij zijn de vereisten die zorgverzekeraars aan de factuur stellen leidend. Op de facturen van Ithaka staan de volgende persoonsgegevens:

  • Naam en adres van de cliënt
  • Geboortedatum van de cliënt
  • De data van de consulten in de voorafgaande maand
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
  • De kosten per consult en de kosten totaal

Als de therapeut om een andere reden gebruik wil maken van gegevens van de cliënt, dan zal zij daar altijd vooraf expliciet toestemming voor vragen aan de cliënt.

Beëindiging van de behandeling

De therapeut zal de cliënt correct doorverwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden. Als de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Als de cliënt de behandeling tegen het advies van de therapeut wil beëindigen, dan zal de cliënt, wanneer de therapeut daarom verzoekt, een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij, tegen het advies van de therapeut in, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit te waarborgen, is de therapeut aangesloten bij beroepsverenigingen:

  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ-licentie 170804R)
  • Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT-licentie 111282023-10-16)
  • Vereniging Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK-licentie 111282023-10-16)

Klachten

De therapeut is, via het CAT, aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT), die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) uitvoert. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de geschilleninstantie GAT.

Tarieven en betaling

De cliënt gaat akkoord met het op de website van Ithaka vermelde uurtarief. Voor relatietherapie en coaching is 21% BTW verschuldigd. Voor coaching in opdracht van de werkgever geldt een zakelijk tarief. De cliënt ontvangt een factuur van de sessies. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de facturering maandelijks. De cliënt verplicht zich tot betaling door bankoverschrijving binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.

Afzeggen afspraak

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig – minimaal 48 uur van tevoren – af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij ziekte geldt een afzegtermijn van 24 uur.

Nijmegen, december 2023